Truong THPT Nguyen Duy Hieu - Dien Ban - Quang Nam

DANH SÁCH HỌC BỔNG CUỐI NĂM 2018-2019

DANH SÁCH CÁC LOẠI HỌC BỔNG CUỐI NĂM  NIÊN KHÓA 2018-2019

 

1. Học bổng của cựu học sinh Khóa 1983-1986

SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       / QĐ-NDH

      Điện Bàn, ngày 30 tháng 5 năm 2019       

 

      QUYẾT ĐỊNH

(Về việc cấp Học bổng của cựu học sinh Khóa 1983-1986)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UB ngày 28/01/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu;

          Căn cứ Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và Trường PT nhiều cấp học (kèm theo Thông tư số12/TT-BGD&ĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo) và theo Điều 19 về nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng;  

          Căn cứ vào Biên bản ghi nhớ ngày ngày 01/04/ 2012 về việc thực hiện trao tặng học   

 bổng giữa Ban liên lạc cựu học sinh khoá 83 - 86 với Ban Giám Hiệu nhà trường;

          Căn cứ vào danh sách đề nghị của GVCN các khối lớp, hoàn cảnh gia đình và thành tích học tập năm học 2018-2019 của học sinh;

          Xét đề nghị của Ban Khuyến học Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu trong Biên bản cuộc họp ngày 27/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Cấp học bổng cho 04 học sinh có thành tích xuất sắc nhất của trường gồm: Nhất toàn trường, Nhất khối 12, Nhất khối 11, Nhất khối 10 và 03 học sinh giỏi, khá có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của năm học 2018-2019, gồm các học sinh có tên sau :

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

 THÀNH TÍCH - HOÀN CẢNH

1

Nguyễn Thị Thanh Hương

10/10

HS xuất sắc Nhất trường

2

Bùi Thuận Thảo

12/1

HS xuất sắc Nhất khối 12

3

Đỗ Thị Phương Tâm

11/1

HS xuất sắc Nhất khối 11

4

Phan Văn Tài

10/1

HS xuất sắc Nhất khối 10

5

Nguyễn Thị Thu Thủy

12/9

HSG, giải Nhì môn Anh 12 cấp Tỉnh, gia đình khó khăn.

6

Phạm Quang Việt

11/9

HSG, HCB Olympic môn Tin 11, gia đình khó khăn

7

Trần Phạm Khánh Linh

10/3

HSTT, gia đình khó khăn.

Điều 2.  Mỗi học sinh có tên trong Điều 1 được nhận 1.000.000đ. Tổng số tiền học bổng cấp phát đợt này là 7.000.000đ. (Bảy triệu đồng y). Nguồn học bổng này do cựu HS khóa 1983-1986tài trợ.

Điều 3.  Các bộ phận giáo vụ, tài vụ, thi đua, GVCN và các học sinh có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

              Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

 

 

   Nơi nhận:

    - Ban liên lạc cựu học sinh  83-86;

    - Như Điều 3 (để thực hiện);

    - Lưu VT, đăng Website trường.

                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                           

                  PHẠM TẤN SÁU                                          

 

        2. Học bổng của cựu học sinh Thân Đức Khánh khóa 1999-2002

 

SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     / QĐ-NDH

                      Điện Bàn, ngày 30 tháng 5 năm 2019        

 

                                                       QUYẾT ĐỊNH

              (V/v Cấp học bổng của cựu học sinh Thân Đức  Khánh khóa 1999-2002 )

 

                                    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU

 

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UB ngày 28/01/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu;

          Căn cứ Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và Trường PT nhiều cấp học (kèm theo Thông tư số12/TT-BGD&ĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo) và theo Điều 19 về nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng;  

          Căn cứ vào biên bản ghi nhớ về việc thực hiện trao tặng học bổng của cựu học sinh Thân Đức Khánh khoá 1999- 2002 với Ban Giám Hiệu nhà trường;

Căn cứ vào danh sách đề nghị của GVCN các khối lớp, hoàn cảnh gia đình và thành tích học tập của học sinh;

          Xét đề nghị của Ban khuyến học Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu trong biên bản cuộc họp ngày 27/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1. Cấp học bổng cho 15 HS có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; HS khá, giỏi, đạt giải cấp Tỉnh năm học 2018-2019 gồm các học sinh có tên sau:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

THÀNH TÍCH - HOÀN CẢNH

1

Nguyễn Thị Ngọc Tiền

12/1

HSG, gia đình khó khăn.

2

Ngô Văn Đông

12/2

HSG, giải Nhì môn Hóa 12 cấp Tỉnh.

3

Lê Thị Thùy Trang

12/9

HSG, gia đình khó khăn.

4

Trần Thị Thanh Thúy

12/10

HSTT giải Ba môn Sử 12 cấp Tỉnh, gia đình khó khăn.

5

Nguyễn Thị Hòa

12/13

HSG, gia đình khó khăn.

6

Nguyễn Thị Hà Vy

11/2

HSG, HCV OLP môn Hóa 11, gia đình khó khăn.

7

Nguyễn Thị Hồng Thảo

11/2

HSG, HCV OLP môn Hóa 11. gia đình khó khăn.

8

Nguyễn Nho Quốc Việt

11/3

HSG, HCV OLP môn Anh 11, gia đình khó khăn.

9

Nguyễn Thị Kiều Oanh

11/3

HSTT, gia đình khó khăn.

10

Phạm Thị Lắm

11/4

HSTT, gia đình khó khăn.

11

Nguyễn Thị Thanh Vy

11/10

HSTT, bản thân bị bệnh.

12

Nguyên Anh Thư

10/3

HSTT, gia đình khó khăn.

13

Trần Quang Trình

10/11

HSTT, gia đình khó khăn.

14

Phạm Hưng Thịnh

10/13

HSTT, gia đình khó khăn.

15

Bùi Thị Hà Giang

10/14

HSG, gia đình khó khăn.

Điều 2. Các học sinh có tên ở điều 1 được nhận học bổng 1.000.000 đ/1HS. Tổng số tiền nhận học bổng đợt này là 15.000.000đ ( Mười lăm triệu đồng y ).

Nguồn cấp phát học bổng do cựu học sinh Thân Đức Khánh khoá 1999-2002 tài trợ.

 Điều 3. Các bộ phận giáo vụ, tài vụ, thi đua, GVCN và các học sinh có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

    Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.   

 

   Nơi nhận:

    - Cựu HS Thân Đức Khánh;

    - Như Điều 3 (để thực hiện);

    - BGH, Ban KH trường (để biết);

    - Lưu VT.

    - Đăng website Trường.     

          HIỆU TRƯỞNG

 

 

             

              PHẠM TẤN SÁU       

    3. Học bổng của cựu học sinh lớp C1- Khóa 1979-1982                                                                                                                                                                                                                            

SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       / QĐ-NDH

      Điện Bàn, ngày 30 tháng 5 năm 2019     

 

     QUYẾT ĐỊNH

        (Về việc cấp học bổng của cựu học sinh lớp C1- Khóa 1979-1982 )

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UB ngày 28/01/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu;

          Căn cứ Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và Trường PT nhiều cấp học (kèm theo Thông tư số12/TT-BGD&ĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo) và theo Điều 19 về nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng;  

          Căn cứ vào danh sách đề nghị của GVCN các khối lớp, hoàn cảnh gia đình và thành tích học tập năm học 2018-2019 của học sinh;

          Xét đề nghị của Ban Khuyến học Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu trong Biên bản cuộc họp ngày 27/5/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Cấp học bổng cho 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập; học sinh Giỏi, Khá và đạt giải trong kỳ thi HSG cấp Tỉnh năm học 2018-2019, gồm các học sinh có tên sau đây :    

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

 THÀNH TÍCH - HOÀN CẢNH

1

Hồ Văn Huy

12/2

HSG, gia đình khó khăn.

2

Hồ Thị Thảo Nguyên

12/10

HSG, gia đình khó khăn.

3

Lê Văn Quang Hòa

11/10

Vượt khó vươn lên trong học tập.

4

Dương Nguyễn Thúy An

11/7

HSTT, gia đình khó khăn.

5

Dương Thị Như Ý

10/10

HSG, gia đình khó khăn.

 

Điều 2.Mỗi học sinh có tên trong Điều 1 được nhận 1.000.000đ. Tổng giá trị học bổng cấp phát đợt này là 5.000.000đ ( Năm triệu đồng y ). Nguồn học bổng này do cựu học sinh lớp C1 khóa 1979-1982 tài trợ .

 

Điều 3.Các bộ phận giáo vụ, tài vụ, thi đua, GVCN và các học sinh có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.       

  Nơi nhận:

    - Cựu học sinh lớp C1 khóa 79-82;

    - Như Điều 3 (để thực hiện);

    - Lưu VT, đăng Website trường.

     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                      PHẠM TẤN SÁU                                                             

     4. Học bổng của cựu học sinh Khóa 1995-1998                                                                   

    

SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      / QĐ-NDH

                   Điện Bàn, ngày 30 tháng 5 năm 2019      

 

     QUYẾT ĐỊNH

(Về việc cấp học bổng của cựu HS khóa 1995-1998 )

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UB ngày 28/01/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu;

          Căn cứ Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và Trường PT nhiều cấp học (kèm theo Thông tư số12/TT-BGD&ĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo) và theo Điều 19 về nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng;  

          Căn cứ vào danh sách đề nghị của GVCN các khối lớp, hoàn cảnh gia đình và thành tích học tập năm học 2018-2019 của học sinh;

          Xét đề nghị của Ban Khuyến học Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu trong Biên bản cuộc họp ngày 27/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Cấp học bổng cho 04 học sinh có thành tích cao bộ môn Sinh học trong kỳ thi HSG lớp 12, thi Olympic lớp 10, 11 cấp Tỉnh và cho 02 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của năm học 2018-2019, gồm các học sinh có tên sau đây :  

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

THÀNH TÍCH - HOÀN CẢNH

1

Nguyễn Thị Nguyệt

12/7

HSTT, giải Nhì môn Sinh 12 cấp Tỉnh.

2

Hà Thu

12/2

HSG, giải Ba môn Sinh 12 cấp Tỉnh.

3

Nguyễn Thị Hồng Phương

11/2

HSG, HC Bạc Olympic môn Sinh 11 cấp Tỉnh.

4

Hồ Văn Hiệu

10/1

HSG, HC Bạc Olympic môn Sinh 10 cấp Tỉnh.

5

Đỗ Thị Ánh Nhung

12/4

Vượt khó vươn lên trong học tập.

6

Nguyễn Ngọc Tâm

11/13

Vượt khó vươn lên trong học tập.

      

Điều 2.  Mỗi học sinh có tên trong danh sách trên được nhận 1.000.000đ. Tổng  giá  trị học  bổng  cấp phát đợt này là  6.000.000đ  (Sáu triệu đồng y ). Nguồn học bổng này do cựu HS khóa 1995-1998 tài trợ .

Điều 3.  Các bộ phận giáo vụ, tài vụ, thi đua, GVCN và các học sinh có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

              Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

  Nơi nhận:

- Cựu HS khóa 95-98;

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu VT, đăng Website trường.

   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                PHẠM TẤN SÁU                                                              

 

    5. Học bổng của  Cựu HS Trường Trung học Nguyễn Duy Hiệu – Điện Bàn                                                           

SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       / QĐ-NDH

                     Điện Bàn, ngày 30 tháng 5 năm 2019      

 

     QUYẾT ĐỊNH

(Về việc cấp học bổng của Cựu HS Trường Trung học Nguyễn Duy Hiệu – Điện Bàn )

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UB ngày 28/01/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu;

          Căn cứ Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và Trường PT nhiều cấp học (kèm theo Thông tư số12/TT-BGD&ĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo) và theo Điều 19 về nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng;  

          Căn cứ vào danh sách đề nghị của GVCN các khối lớp, hoàn cảnh gia đình và thành tích học tập năm học 2018-2019 của học sinh;

          Xét đề nghị của Ban Khuyến học Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu trong Biên bản cuộc họp ngày 27/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Cấp học bổng cho 20 học sinh có học lực Giỏi hoặc Khá, hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập của năm học 2018-2019, gồm các học sinh có tên sau đây :  

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

THÀNH TÍCH - HOÀN CẢNH

1

Lê Thị Mỹ Dung

12/2

HSG, gia đình khó khăn.

2

Nguyễn Lê Hoàng Ngân

12/9

HSG, gia đình khó khăn.

3

Nguyễn Hữu Hoàng Kỳ

12/9

HSG, gia đình khó khăn.

4

Trịnh Thị Thu Hà

12/2

HSG, gia đình khó khăn.

5

Tăng Thị Tuyết

11/2

HSG, gia đình khó khăn.

6

Đinh Thị Thùy Duyên

11/2

HSG, gia đình khó khăn.

7

Nguyễn Lê Đông Anh

11/3

HSG, gia đình khó khăn.

8

Nguyễn Công Hòa

11/5

Vượt khó vươn lên trong học tập.

9

Nguyễn Hùng Vương

11/6

HSTT, gia đình khó khăn.

10

Ngô Duy Hiếu

11/9

HSTT, HCV OLP môn Tin 11, gia đình khó khăn.

11

Võ Thị Yến Minh

11/9

HSG, gia đình khó khăn.

12

Dương Cát Tường

11/9

HSTT, gia đình khó khăn.

13

Lê Thị Thùy Trang

11/11

HSTT, bản thân bị bệnh.

14

Hà Thịnh

11/11

HSTT, gia đình khó khăn.

15

Nguyễn Thị Lan

11/12

HSTT, gia đình khó khăn.

16

Đinh Văn Bảo Nguyên

10/1

HSG, HCV OLP môn Tin 10. Gia đình khó khăn.

17

Hồ Thị Ánh Ngọc

10/2

HSG, gia đình khó khăn.

18

Nguyễn Chí Bảo

10/4

HSTT, gia đình khó khăn.

19

Lê Thị Kim Hà

10/14

HSTT, gia đình khó khăn.

20

Đỗ Thị Xuân Thanh

10/16

HSG, gia đình khó khăn.

    

Điều 2.Mỗi học sinh có tên tại Điều 1 được nhận học bổng 500.000đ. Tổng giá trị học bổng cấp phát đợt này là 10.000.000đ ( Mười triệu đồng y). Nguồn học bổng này do Cựu HS Trường Trung học Nguyễn Duy Hiệu – Điện Bàn tài trợ .

 

Điều 3. Các bộ phận giáo vụ, tài vụ, thi đua, GVCN và các học sinh có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

 

              Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

         

   Nơi nhận:

    -  Ban LL Cựu HS trường Trung học NDH;                                                        

    -  Như Điều 3 (để thực hiện);

    -  Lưu VT, đăng Website trường.

                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                            

                                    PHẠM TẤN SÁU                                                        

 

      6. Học bổng của  Cựu HS Nguyễn Hữu Hiển khóa 1993-1996                                                  

 

       SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄNDUY HIỆU

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số:       / QĐ-NDH

                      Điện Bàn, ngày 30 tháng 5 năm 2019       

                                                      

QUYẾT ĐỊNH

              (V/v cấp Học bổng của cựu học sinh Nguyễn Hữu Hiển khóa 1993-1996 )

 

                                            HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU

 

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UB ngày 28/01/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu;

          Căn cứ Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và Trường PT nhiều cấp học (kèm theo Thông tư số12/TT-BGD&ĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo) và theo Điều 19 về nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng;  

          Căn cứ vào danh sách đề nghị của tổ Vật Lý và thành tích học tập năm học 2018-2019 của học sinh;

          Xét đề nghị của Ban khuyến học Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu trong Biên bản cuộc họp ngày 27/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Cấp học bổng cho 08 học sinh đạt thành tích cao môn Vật lý trong kỳ thi HSG lớp 12 và thi Olympic lớp 10, 11 cấp Tỉnh của năm học 2018-2019, gồm các học sinh có tên sau đây:

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

THÀNH TÍCH - HOÀN CẢNH

1

Nguyễn Đức Bin

12/1

Giải Nhì môn Vật Lý 12 cấp Tỉnh

2

Nguyễn Văn Ngọc

10/1

HCB OLP môn Vật Lý 10 cấp Tỉnh.

3

Nguyễn Minh Đức

12/1

Giải KK môn Vật Lý 12 cấp tỉnh.

4

Dương Thị Trường Giang

12/3

Giải KK môn Vật Lý 12 cấp tỉnh.

5

Lê Minh Hoàng

11/1

HCĐ OLP môn Vật Lý 11 cấp Tỉnh.

6

Tạ Duy Xuân

11/1

HCĐ OLP môn Vật Lý 11 cấp Tỉnh.

7

Phạm Thị Kim Hồng

10/1

HCĐ OLP môn Vật Lý 1 cấp Tỉnh.

8

Võ Văn Thành Đạt

11/9

Giải KK TNTH môn Vật Lý 11 cấp Tỉnh

     

 Điều 2. Có 02 học sinh: Nguyễn Đức Bin, Nguyễn Văn Ngọc được nhận học bổng 1.000.000 đ/ học sinh. Có06 học sinh: Nguyễn Minh Đức, Dương Thị Trường Giang, Lê Minh Hoàng, Tạ Duy Xuân, Phạm Thị Kim Hồng, Võ Văn Thành Đạt được nhận học bổng 500.000đ/ học sinh.Tổng số tiền học bổng cấp phát đợt này là 5.000.000đ (Năm triệu đồng y). Nguồn tiền cấp phát học bổng của cựu học sinh Nguyễn Hữu Hiển khóa 1993 – 1996 tài trợ.

 

 Điều 3.Các bộ phận giáo vụ, tài vụ, thi đua và các học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

   Nơi nhận:

    - Cựu HS Hiển khóa 93-96

    - Như Điều 3 (để thực hiện);

    - BGH, Chi hội KH trường (để biết);

    - Lưu VT.

    - Đăng website Trường.

                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

             

                              PHẠM TẤN SÁU       

 7. Học bổng của  Cựu Học Sinh  khóa 1993-1996                   

 

SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       / QĐ-NDH

           Điện Bàn, ngày 30 tháng 5 năm 2019       

 

    

QUYẾT ĐỊNH

                             (Về việc cấp học bổng của cựu học sinh khoá 1993-1996)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UB ngày 28/01/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu;

          Căn cứ Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và Trường PT nhiều cấp học (kèm theo Thông tư số12/TT-BGD&ĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo) và theo Điều 19 về nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng;  

          Căn cứ vào danh sách đề nghị của tổ Toán Tin và thành tích học tập năm học 2018-2019 của học sinh;

          Xét đề nghị của Ban Khuyến học Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu trong Biên bản cuộc họp ngày 27/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp học bổng cho 12 học sinh đạt giải cao môn Toán, Tin trong kỳ thi HSG lớp 12  và kỳ thi Olympic lớp 11,10 cấp Tỉnh năm học 2018-2019, gồm các học sinh có tên sau : 

 

TT

Họ và tên

Lớp

Thành tích, hoàn cảnh

1

Đinh Văn Bảo Nguyên

10/1

 HCV môn Tin 10 Olympic cấp Tỉnh

2

Ngô Duy Hiếu

11/9

HCV môn Tin 11 Olympic cấp Tỉnh

3

Mai Đức Chương

12/1

Giải Nhì môn Toán HSG 12 cấp Tỉnh 

4

Phạm Văn Tài

10/1

 HCB Olympic môn Toán 10 cấp Tỉnh

5

Huỳnh Thị Thanh Lam

11/1

HCB Olympic môn Toán 11 cấp Tỉnh

6

Phạm Quang Việt

11/9

HCB Olympic môn Tin 11 cấp Tỉnh.

7

Lê Viết Nguyên Hưng

10/1

HCB Olympic môn Tin 10 cấp Tỉnh.

8

Huỳnh Bá Duy

10/1

HCĐ Olympic môn Toán 10 cấp Tỉnh

9

Trần Thị Huỳnh Linh

10/1

HCĐ Olympic môn Toán 10 cấp Tỉnh

10

Dương Cát Tường

11/9

HCĐ Olympic môn Tin 11 cấp Tỉnh.

11

Phan Thị Thanh Tuyền

11/1

HCĐ Olympic môn Toán 11 cấp Tỉnh

12

Nguyễn Hà Anh Thư

12/1

Giải Ba  môn Toán HSG 12 cấp Tỉnh 

      

Điều 2.Học sinh đạt thành tích Huy chương Vàng được nhận 900.000đ/ học sinh. Học sinh đạt thành tích Giải Nhì HSG cấp Tỉnh và Huy chương Bạc được nhận 700.000đ/ học sinh. Học sinh đạt Giải Ba HSG cấp Tỉnh và Huy chương Đồng được nhận 500.000đ/ học sinh. Tổng giá trị học bổng cấp phát đợt này là 7.800.000đ  (Bảy triệu tám trăm ngàn đồng ). Nguồn học bổng này do cựu học sinh khoá 1993-1996 tài trợ.

 

Điều 3.  Các bộ phận giáo vụ, tài vụ, thi đua, GVCN và các học sinh có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

              Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

 

   Nơi nhận:

    - Ban LL Cựu HS 93-96

    - Như Điều 3 (để thực hiện);

    - Lưu VT, đăng Website trường.

           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                       

                         PHẠM TẤN SÁU                                                       

 

8. Học bổng của  Cựu Học Sinh lớp A1 - Khóa 1990-1993                                                                                                                                                                                             

                SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số:        / QĐ-NDH

                 Điện Bàn, ngày 30 tháng 5 năm 2019        

 

     QUYẾT ĐỊNH

                           (Về việc cấp học bổng của cựu học sinh  lớp A1- Khóa 1990-1993)

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UB ngày 28/01/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu;

          Căn cứ Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và Trường PT nhiều cấp học (kèm theo Thông tư số12/TT-BGD&ĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo) và theo Điều 19 về nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng;  

          Căn cứ vào danh sách đề nghị của GVCN các khối lớp và thành tích học tập bộ môn KHXH năm học 2018-2019 của học sinh;

          Xét đề nghị của Ban Khuyến học Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu trong Biên bản cuộc họp ngày 27/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng cho 3 học sinh đạt giải cao bộ môn KHXH trong kỳ thi HSG lớp 12 và Olympic lớp 11 cấp Tỉnh năm học 2018-2019, gồm các học sinh có tên sau đây:

 

TT

Họ và tên

LỚP

Thành tích ,hoàn cảnh gia đình

1

Hà Thị Ánh Vân

12/10

Giải Nhì môn Văn 12 cấp Tỉnh.

2

Trần Thị Thanh Thảo

12/10

Giải Nhì môn Sử 12 cấp Tỉnh.

3

Trần Thị Minh Phương

11/11

HCV OLP môn Địa Lý 11 cấp Tỉnh.

 

Điều 2. Mỗi học sinh có tên trong Điều 1 được nhận học bổng  2.000.000đ. Tổng  giá  trị học bổng  cấp phát đợt này là6.000.000đ (Sáu triệu đồng y).Nguồn học bổng này doQuỹ học bổng lớp A1- khóa 1990-1993 tài trợ.

 

Điều 3. Các bộ phận giáo vụ, tài vụ, thi đua, GVCN và các học sinh có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

           Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.     

 

   Nơi nhận:

    - Quỹ học bổng A1 khoá 90-93;

    - Như Điều 3 (để thực hiện);

    - Lưu VT, đăng Website trường.

                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                               

 

                       PHẠM TẤN SÁU                                                         

 

         9. Học bổng của  Cựu Học Sinh Khóa 2000-2003                                                                

 

SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:       / QĐ-NDH

                 Điện Bàn, ngày 30 tháng 5 năm 2019       

 

    

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc cấp học bổng Cựu HS  khóa 2000-2003)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UB ngày 28/01/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu;

          Căn cứ Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và Trường PT nhiều cấp học (kèm theo Thông tư số12/TT-BGD&ĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo) và theo Điều 19 về nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng;  

          Căn cứ vào danh sách đề nghị của GVCN các khối lớp, hoàn cảnh gia đình và thành tích học tập năm học 2018-2019 của học sinh;

          Xét đề nghị của Ban Khuyến học Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu trong Biên bản cuộc họp ngày 27/5/2019,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Cấp học bổng cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập của năm học 2018-2019, gồm các học sinh có tên sau đây:

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

THÀNH TÍCH - HOÀN CẢNH

1

Lê Trần Ái Nghĩa

12/7

Vượt khó vươn lên trong học tập.

2

Nguyễn Thị Lan Anh

12/9

HSTT, gia đình khó khăn.

3

Trần Thị Hương Sen

11/2

HSG, HCB OLP môn Sinh 11. Gia đình khó khăn.

4

Dương Nữ Thảo Ly

10/12

HSG, gia đình khó khăn.

5

Đỗ Bá Phương

10/15

Vượt khó vươn lên trong học tập.

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 2.Học sinh có tên tại điều 1 được nhận 1.000.000đ. Tổng  giá trị học bổng  cấp phát đợt này là 5.000.000đ. (Nămtriệu đồng y). Nguồn học bổng đợt này do cựu học sinh khóa 2000-2003 tài trợ.

Điều 3.  Các bộ phận giáo vụ, tài vụ, thi đua, GVCN và các học sinh có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

              Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

 

   Nơi nhận:

    - Cựu học sinh khóa 2000-2003;  

    - Như Điều 3 (để thực hiện);

    - Lưu VT, đăng Website trường.

          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                               

                                       PHẠM TẤN SÁU                                                               

  10. Học bổng của  Cựu Học Sinh Nguyễn Thị Ngọc Trang Khóa 1976-1979                                                             

SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:        / QĐ-NDH

                  Điện Bàn, ngày 30 tháng 5 năm 2019       

 

     QUYẾT ĐỊNH

    (Về việc cấp học bổng của Cựu học sinh Nguyễn Thị Ngọc Trang Khóa 1976-1979)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UB ngày 28/01/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu;

          Căn cứ Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và Trường PT nhiều cấp học (kèm theo Thông tư số12/TT-BGD&ĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo) và theo Điều 19 về nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng;  

          Căn cứ vào danh sách đề nghị của GVCN các khối lớp, hoàn cảnh gia đình và thành tích học tập năm học 2018-2019 của học sinh;

          Xét đề nghị của Ban Khuyến học Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu trong Biên bản cuộc họp ngày 27/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng cho học sinh đạt giải cao môn Văn trong kỳ thi HSG lớp 12, thi Olympic lớp 10, 11, thi Thuyết trình văn học, thi Học trò xứ Quảng cấp Tỉnh năm học 2018-2019, gồm các học sinh có tên sau đây:

 

TT

Họ và tên

LỚP

Thành tích ,hoàn cảnh gia đình

1

Nguyễn Thị Thanh Hương

10/10

HSG, HCB OLP Văn 10, Giải Nhì TTVH cấp Tỉnh.

2

Hà Thị Ánh Vân

12/10

Giải Nhì môn Văn 12 cấp Tỉnh.

3

Trần Thị Ái Trâm

12/9

Giải Ba môn Văn 12 cấp Tỉnh.

4

Hà Nhã Ca

12/10

Giải KK môn Văn 12 cấp Tỉnh.

5

Đỗ Thị Phương Tâm

11/1

HSG, Giải Nhì cuộc thi quý HTXQ

6

Hà Thị Thu Thảo

11/10

HCĐ OLP Văn 11.

 

Điều 2. Học sinh Nguyễn Thị Thanh Hương được nhận học bổng 1.000.000đ. Học sinh:  Hà Thị Ánh Vân,Trần Thị Ái Trâm, Hà Nhã Ca, Đỗ Thị Phương Tâm, Hà Thị Thu Thảo, mỗi học sinh nhận 500.000đ/ học sinh. Tổng  giá  trị học bổng  cấp phát đợt này là 3.500.000đ (Ba triệu năm trăm ngàn đồng ).Nguồn học bổng này do cựu HS Nguyễn Thị Ngọc Trang, lớp Văn niên khóa 76-79 tài trợ.

 

Điều 3.  Các bộ phận giáo vụ, tài vụ, thi đua, GVCN và các học sinh có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

              Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

 

   Nơi nhận:

    - Cựu HS Ngọc Trang;

    - Như Điều 3 (để thực hiện);

    - Lưu VT, đăng Website trường.

          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                           PHẠM TẤN SÁU                                                               

=====================================================================